SPORT, REKREACIJA, ZDRAVLJE

Peta međunarodna naučna konferencija

Peta međunarodna naučna konferencija “SPORT, REKREACIJA, ZDRAVLJE”, u organizaciji
Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija, održaće se 19. maja 2023. godine u
Beogradu.
Cilj konferencije je razmena i unapređenje naučnih i stručnih znanja, iskustava, ideja i širenje
dobre prakse među naučnicima i stručnjacima iz kompleksnog i multidisciplinarnog prostora
sporta, rekreacije i zdravlja.
Posebna pažnja biće posvećena svim relevantnim činiocima fizičke aktivnosti, počev od
savremenih tendencija fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, preko zdravstvenih aspekata
fizičke aktivnosti i promocije sporta u funkciji zdravog stila života, prevencije i lečenja različitih
zdravstvenih stanja, do značaja i uticaja funkcije menadžmenta u sportskim organizacijama.
Konferencija će se održati uživo i online na engleskom jeziku.
Radovi uživo mogu se prezentovati na dva načina: usmena ili poster prezentacija.

Organizacioni odbor Konferencije

Tematske celine

za prijavljivanje autorskih radova

Uputstvo za autore

Prijava sažetka rada: do 300 reči, bez grafikona i slika, sa IMRAD organizacijom teksta, od 3
do 5 ključnih reči i do 5 referenci. 
Rad u celini može biti objavljen u Zborniku radova sa Konferencije ili u časopisu „Sport – nauka
i praksa“ – ukoliko se autor za to odluči i ukoliko rad zadovoljava standarde časopisa.

Ukoliko se rad priređuje za Zbornik radova sa konferencije treba koristiti sledeće uputstvo:
apstrakt do 300 reči, 3 do 5 ključnih reči

 • Dužina rada: od 5 do 8 strana – A4 formata, margine 2.54 cm, prored single, font Times New
  Roman, veličina fonta 12, uključujući sve tabele, grafičke ilustracije i popis literature
 •  brojeve i nazive slika navesti ispod slika; brojeve i nazive tabela navesti iznad tabela; unesite
  slike i tabele nakon što su pomenute u tekstu (npr. Slika 1., Tabela 2.) Ukoliko su slike i tabele
  preuzete, obavezno je navođenje izvora u zagradi, npr. (Bartoluci, 2003, 71).
 •  jezik: engleski

Stil i organizacija teksta:

(A)IMRAD: Abstract, Introduction, Methods, Results, And Discussion / Apstrakt, Uvod, Metod, Rezultati i Diskusija.

Navođenje literature u tekstu

Literatura se navodi prema APA stadardima (www.apastyle.org).

Broj autora po radu: jedan autor može da prijavi najviše 3 rada, od kojih može biti prvi autor samo na jednom radu. Rad može imati najviše 4 autora.

Važni datumi:

 • Rok za slanje apstrakata: 30. april 2023. godine
 • Rok za slanje radova: 15. maj 2023. godine

Kotizacija:
Kotizacija za rad sa jednim autorom – 50 evra
Kotizacija za rad sa dva autora – 80 evra
Kotizacija za rad sa tri ili četiri autora (maksimalno četiri autora po radu) – 100 evra
Kotizacija za studente se umanjuje za 50%
Prisustvo konferenciji bez rada – 25 evra

Napomena za učesnike iz inostranstva: proviziju banke za prenos sredstava plaćaju učesnici
konferencije.

Instrukcije za plaćanje (R. Srbija):

Tekući račun: 205-186403-84
Poziv na broj: 19-05-2023
Svrha uplate: Kotizacija za Konferenciju 2023.
Primalac: Visoka sportska i zdravstvena škola, Toše Jovanovića 11, Beograd
Iznos u dinarskoj protivvrednosti
Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije do 10. maja 2023.

Kotizacija obuhvata:
Konferencijski materijal
Zbornik sažetaka autorskih radova, u elektronskom obliku, na dan konferencije (sa ISBN- om)
Zbornik autorskih radova, u elektronskom obliku, nakon konferencije (sa ISBN-om)
Pravo na prezentaciju autorskih radova i učešće u diskusiji na sesijama
Kafe pauze
Ručak

Instrukcije za plaćanje (inostrani učesnici):  kliknite ovde

Sponzor Konferencije

Zdravstvena ustanova – Apoteka Lilly Drogerie

Tematske celine
Uputstvo za autore